Archive for the ‘BAB 2 UNSUR PERDAGANGAN’ Category

PERDAGANGAN TINGKATAN 4

BAB 2: UNSUR PERDAGANGAN

MaksudPerdagangan
– agihan barang
– daripada pengeluar ke pengguna

MaksudPerniagaan
– jual beli barang/perkidmatan
– dapat untung

Peranan Bank

– Ada kemudahanpembayaranseperticek, pindahankredit
– Ada kemudahansimpanwangsepertiakaunsimpanan, akaunsemasa
– Beri modal melaluipinjaman / overdraf
– Beri khidmat nasihat
– Lain-lain perkhidmatan seperti:
• pertukaran mata wang asing
• cek kembara
• peti simpanan selamat

PerananInsurans

– Beri perlindungan daripada risiko yang boleh diinsuranskan seperti kebakaran, kecurian, kemalangan
– Bayar premium dapat ganti rugi dapat memulihkan kepada kedudukan asal
– Contohinsurans: insuranskebakaran, insuranskecurian

PerananPengangkutan
– Bawa barang daritempat lebih ketempat kurangselaraspermintaandan
penawaranstabilkanharga
– Edar barang kemerata dunia ,pasaranlebihluasdanpilihanpengguna
banyak
– Peniagamudahdapatbekalanbahanmentah
– Galakkanpengeluaransecarabesar-besaran
– Elakkanpembaziran
– Memudahkanmobiliti / pergerakantenagaburuh
– Mengurangkan kos penyimpanan stok / kos gudang
– Galakkan pertumbuhan ekonomi
– Mewujudkan peluang pekerjaan
– Mengurangkan kadar pengganguran
– Meningkatkan taraf hidup masyarakat

PerananPergudangan

– Pengeluaran besar-besaran berterusan
– Simpan bekalan berlebihan
-Selaraskan permintaan dan penawaran
seperti stabilkan harga
– Penyetoran sejuk elakkan barangrosak
seperti daging, buahan
– Lindungi risiko kecurian / selamat

PerananPromosi

– Perkenalkanbarang
– Beri maklumat
pengguna mudah memilih

PerananKomunikasi

-Hubungipembekal / pelanggan
secaralisan (telefon, radio) dantulisan (surat, telegram)
– Sampaikan maklumat / pesanan
– Hantar dokumen / bayarankepadapembekal
– Urus niaga cepat

DOWNLOAD POWERPOINT: BAB 2 UNSUR PERDAGANGAN

Advertisements